اطلاعیه و فراخوان های اخیر
جدیدترین اخبار و رویدادها
شنبه, مهر 15, 1396 |  پرداخت باقیمانده اقساط سهام عدالت اجباری نیست ادامه خبر...
دوشنبه, مهر 03, 1396 |  تامین اجتماعی خودسرانه بیمه قالیبافان را قطع کرده است ادامه خبر...
دوشنبه, مهر 03, 1396 |  صورت وضعیت دارایی مشمولین سهام عدالت ادامه خبر...
يکشنبه, مهر 02, 1396 |  اعلام شماره شبا برای سهام عدالت محدودیت زمانی ندارد ادامه خبر...
سه شنبه, ارديبهشت 07, 1395 |  حمایت قاطع از مجموعه‌های نظارتی شهرداری تبریز در برخورد با تخلفات ادامه خبر...
زير فرآيند تكميل اطلاعات مشمولان فاقد شماره ملي
گام اول: مراجعه مشمولان فاقد شماره ملي به سازمان حمايتي و تكميل اطلاعات
در اين گام، مشمولان فاقد شماره ملي كه قبلاً فراخوان تكميل اطلاعات دريافت كرده اند به سازمان حمايتي مربوط مراجعه كرده و سازمان حمايتي با بررسي نقائص اطلاعاتي ايشان و دريافت اطلاعات لازم، اطلاعات جديد را به صورت رايانه اي در پرونده هر يك از مشمولان وارد مي نمايد.
گام دوم: ارسال بسته هاي اطلاعاتي تكميل شده به دبيرخانه ستاد هاي استاني
در اين گام، سازمان هاي حمايتي پس از وارد كردن رايانه اي اطلاعات جديد مشمولان، بسته هاي اطلاعاتي تكميل شده مشمولان فاقد شماره ملي را به دبيرخانه ستادهاي استاني ارسال مي نمايند.
گام سوم: بررسي و كنترل بسته هاي اطلاعاتي و ارسال آنها به دبيرخانه مركزي
الف- در اين گام دبيرخانه ستاد استاني بسته هاي اطلاعاتي دريافتي از سازمان هاي حمايتي را با اطلاعات مشمولان فاقد شماره ملي در بانك اطلاعات تطبيق نموده و موارد نقص اطلاعات در هفت عنوان لازم براي دريافت شماره ملي را مجدداً به سازمان حمايتي جهت تكميل اطلاعات عودت مي نمايد.
ب- دبيرخانه ستاد استاني مواردي را كه اسامي جديد ارسال شده اند جهت ارائه اسناد مربوط به تحت پوشش بودن آنها تا تاريخ9/11/1384 به سازمان حمايتي مربوط اعلام مي نمايد.
ج- بعد از انجام مراحل لازم تبادل و تكميل اطلاعات بين دبيرخانه ستاد استاني و سازمان هاي حمايتي نهايتاً دبيرخانه ستاد استاني بسته هاي اطلاعاتي تكميل شده و نهايي از نظر خود را به دبيرخانه مركزي ارسال مي نمايد.
گام چهارم: كنترل بسته هاي اطلاعاتي و تبادل مجدد با دبيرخانه ستادهاي استاني
الف- در اين گام، ابتدا دبيرخانه مركزي با كنترل بسته هاي اطلاعاتي ارسال شده توسط دبيرخانه ستادهاي استاني اين بسته ها را با اطلاعات موجود در بانك اطلاعات مركزي تطبيق مي نمايد.
ب- در صورت لزوم دبيرخانه مركزي به تبادل مكرر بسته هاي اطلاعاتي با دبيرخانه ستاد هاي استاني جهت تكميل و تصحيح آنها مي پردازد.
گام پنجم: ارسال بسته هاي اطلاعاتي تكميل شده مشمولان به سازمان ثبت احوال كشور
در اين گام، دبيرخانه مركزي پس از نهايي كردن بسته هاي اطلاعاتي دريافتي و احراز وجود عناوين هفت گانه لازم براي دريافت شماره ملي، بسته هاي اطلاعاتي تكميل شده را به سازمان ثبت احوال كشور ارسال مي نمايد.
 گام ششم: بررسي بسته هاي اطلاعاتي تكميل شده مشمولان جهت اختصاص شماره ملي
در اين گام، سازمان ثبت احوال كشور با بررسي بسته هاي اطلاعاتي ارسال شده از سوي دبيرخانه مركزي سهام عدالت، اين بسته هارا بررسي نموده و در صورت تأييد براي مشمولان تأييد شده، شماره ملي اختصاص مي دهد و نتايج را به دبيرخانه مركزي سهام عدالت اعلام مي نمايد.
گام هفتم: دريافت اطلاعات از سازمان ثبت احوال كشور و پردازش به منظور نهايي كردن فهرست مشمولان
در اين گام، دبيرخانه مركزي با دريافت اطلاعات مربوط به اختصاص شماره ملي از سازمان ثبت احوال كشور پس از پردازش هاي لازم بر روي آنها فهرست مشمولاني راكه در اين مرحله شماره ملي دريافت كرده اند نهايي مي كند.
گام هشتم: ابلاغ فهرست نهايي مشمولان داراي شماره ملي به دبيرخانه ستادهاي استاني
در اين گام، دبيرخانه مركزي با تفكيك استاني و شهرستاني اطلاعات مشمولان تأييد شده در اين مرحله،لوح های فشرده (سی دی) مربوطه و اوراق چاپ رايانه اي اطلاعات مشمولان تأييد شده را تهيه و همراه با نامه وزير امور اقتصادي و دارايي رسماً به دبيرخانه ستاد هاي استاني ابلاغ مي نمايد.